พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะเขตหนองจอก
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก

มรณกาล


     พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยโรคระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ วิบุลมหาคณานุนายก ตรีปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมในพระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสโร) วัดพระเชตุพนฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาธาร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook