พระครูประพัฒนศีลคุณ (เอก ปวฑฺฒโน) - พระสังฆาธิการ

พระครูประพัฒนศีลคุณ (เอก ปวฑฺฒโน)


 
เกิด ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๑
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
วัด วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
ท้องที่ สิงห์บุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูประพัฒนศีลคุณ มีนามเดิมว่า เอก ขุนศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปี ระก ณ บ้านคุหลู ตำบลคุหลู อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี บิดา นายจันทร์ มารดา นางโม ขุนศรี


อุปสมบท

     อุปสมบทฝ่ายมหานิกาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดตุ้มหู ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

     ญัตติใหม่ในคณะธรรมยุติกนิกาย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระสิงหบุราจารย์ (ลบ ฐิตาโภ) วัดโบถส์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินิตศีลคุณ (ลา ปุณฺณชิ) วัดโพธิ์ศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายาว่า ปวฑฺฒโน


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๘ เข้าเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนใกล้บ้าน
พ.ศ. ๒๔๕๕ สอบไล่ได้ ชั้นประถมบริบูรณ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าคณะตำบลทองเอน (ธ)

มรณกาล


     พระครูประพัฒนศีลคุณ (เอก ปวฑฺฒโน) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลา ๑๙.๑๕ น. อายุได้ ๘๑ ปี เป็นภิกษุมหานิกาย ๓ พรรษา เป็นภิกษุธรรมยุติกนิกาย ๕๗ พรรษา รวม ๖๐ พรรษา (เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ ๕๑ พรรษา)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูประพัฒนศีลคุณ
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook