พระครูวินัยวรวัฒน์ (ธวัช มนวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยวรวัฒน์ (ธวัช มนวโร)


 
เกิด ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พรรษา ๔๔
วัด วัดธาตุทอง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวินัยวรวัฒน์ มีนามเดิมว่า ธวัช อ่อนละม้าย เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ บิดา นายสมัย มารดา นางสมพร อ่อนละม้าย อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พระราชญาณดิลก วัดเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพญาณกวี (นพ องฺกุรปญฺโญ) วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็น พระอุปัชฌาย์ พระมหาชุบ เขมงฺกโร วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหานิพนธ์ ญาณมโย วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดทองบ่อ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเขาเต่า

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเรียนวัดธาตุทอง
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เลขานุการสำนักเรียนวัดธาตุทอง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ) วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวินัยวรวัฒน์
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook