พระครูธรรมบาล (พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมบาล (พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต ,ดร.)


 
เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
อายุ ๔๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๔๗
พรรษา ๒๐
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 1,578

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูธรรมบาล มีนามเดิมว่า พิจิตร ยอยอด เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ อายุ ๑๕ ปี ณ วัดจานบัว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ ๑)

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ อายุ ๑๘ ปี ณ พัทธสีมา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระสุเมธาธิบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ (ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวัด)

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อายุ ๒๑ ปี ณ พัทธสีมา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพเมธี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระกรรมวาจารย์ พระศรีวรญาณ (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น กรรมการคุมสอบบาลีสนามเปรียญธรรม ๕ ประโยค

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระภาวนาวิริยคุณ (ไสว ธีรโสภโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวตราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูธรรมบาล ฐานานุกรมใน พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูธรรมบาล (พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต, ดร.)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook