พระครูอนุโยคศาสนกิจ (อ่ำ) - พระสังฆาธิการ

พระครูอนุโยคศาสนกิจ (อ่ำ)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๖
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๖
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘
วัด วัดราชบูรณะ
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๖๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ
 เจ้าคณะรองเมืองพิษณุโลก

มรณกาล


     พระครูอนุโยคศาสนกิจ (อ่ำ) มรณภาพ เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑)


สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๔ เป็น พระวินัยธร อ่ำ (สันนิษฐานว่าเป็น ฐานานุกรมของ พระครูสังฆปาโมกข์ (พ่วง) วัดน้อย)

พ.ศ. ๒๔๔๗ พระอุปัชฌาย์อ่ำ เป็น พระครูเจ้าคณะแขวงอำเภอในเมือง

พ.ศ. ๒๔๔๘ รักษาการแทน ที่ สังฆปาโมกข์ แทนพระครูโลกเชษฐชิน ราชบริบาลคณาจารย์ พิศณุโลก เจ้าคณะใหญ่เมืองพิศณุโลก วัดนางพระยา

- พระครูอ่ำ เป็นพระครูเจ้าคณะแขวงอำเภอในเมือง

พ.ศ. ๒๔๔๙ ให้พระครูอ่ำ เจ้าคณะแขวง วัดราชบุรณะ เป็น พระครูอนุโยคสาสนกิจ เจ้าคณะรองเมืองพิศณุโลก

คุณูปการต่อพระศาสนา


พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปในวิหารคดพระพุทธชินราช ๒ องค์ เงิน ๕๒ บาท

     - พระครูอนุโยคสาสนกิจ เจ้าคณะรองกับพระครูสังฆรักษ์ ได้บอกบุญบรรดาข้าราชการแลราษฎร ได้เงิน ๑๐๐๐ บาทเศษ หล่อพระบาททองเหลืองไว้ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ กับสร้างมณฑปประดิษฐาน พระพุทธบาท ได้จ่ายเงินซึ่งเก็บจากค่าเช่า เมื่อคราวมาฆบูชา จำนวนศก ๑๒๕ (๒๔๔๙) เงิน ๒๒๗ บาท ๕๗ สตางค์

พ.ศ. ๒๔๖๘ สร้างศาลาหอสวดมนต์ไม้ วัดราชบุรณะ ตามบันทึกบนแผ่นกระดานที่ว่า “ ศุภมัศดุพุทธศักราช ๒๔๖๘ อาตมภาพพระครูอนุโยคสาสนกิจอ่ำ กับภิกษุทั่วพร้อมด้วยสัปบุรุษทั้งหลาย สร้างหอสวดมนต์ สำเร็จเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี ฉลู สิ้นทรัพย์ ๑,๕๓๖ บาท ๔๕ สตางค์ ด้วยให้เปนนิสัยปัจจัยไปภายน่านิพพานปัจโยโหตุ สวัสดี. ”

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook