พระครูวิจิตรวีรญาณ (โปย สุญาโณ) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิจิตรวีรญาณ (โปย สุญาโณ)


 
เกิด ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๘ ปี
อุปสมบท ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๕
วัด วัดธาตุทอง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวิจิตรวีรญาณ มีนามเดิมว่า โปย เกรัมย์ เกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ บิดา นายสำอางค์ มารดา นางเบียง เกรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดบ้านจอม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระครูสุตาภิราม วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ) วัดธาตุทอง ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิเขมากร (ชุบ เขมงฺกโร) วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาอมรทัพย์ ฐิตสิริ วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็น พระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธินิมิต
พ.ศ. ๒๕๒๙ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาลัย อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดธาตุทอง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครอง สำนักเรียนวัดธาตุทอง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระรัตนมงคลโมลี วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชวรญาณโสภณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวิจิตรวีรญาณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๙

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook