พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙)


 
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศน.บ.


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๓๓ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ.๒๕๓๙ ศน.บ.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีรัตนาภรณ์

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๖

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook