พระอธิการชม ธมฺมานนฺโท | พระสังฆาธิการ

พระอธิการชม ธมฺมานนฺโท


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๙
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
วัด วัดเวียง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 806

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการชม ธมฺมานนฺโท มีนามเดิมว่า ชม มณีรัตน์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙ บิดาชื่อ หลวงรองปลัด (หีต มณีรัตน์) มารดาชื่อ นางมี มณีรัตน์ เป็นบุตรคนที่ ๗ ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ๙ คน ดังนี้

     ๑. นายจอน
     ๒. นายดำ
     ๓. นางนก
     ๔. นางหนู
     ๕. นายกลับ
     ๖. นางเอม
     ๗. นายชม (พระอธิการชม ธมฺมานนฺโท)
     ๘. นายแดง
     ๙. นางจันทร์

     เมื่อวัยเด็กได้เข้าศึกษาอักขระสมัยจนจบเบื้องต้นแล้ว ได้ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ช่วยทางครอบครัว มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามารถด้านการฝึกสัตว์ยานพาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย สำหรับใช้ในงาน ท่านเป็นผู้มีสัจจะ มีความอดทน


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พัทธสีมาวัดเวียง อำเภอไชยา โดยมี พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระวินัยธรคง วิมโล วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการปาน วัดป่าลิไลยก์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชู วัดเวียง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ธมฺมานนฺโท” แปลว่า ผู้ที่มีความเพลิดเพลินในธรรม


เล่าขานพ่อท่านชมวัดเวียง

     เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ได้จำพรรษา ณ วัดเวียง ต่อมา จำพรรษา ได้ ๓ พรรษา พระอธิการชู ได้มรณภาพ ท่านก็ได้อยู่ช่วยงานจนเสร็จ ต่อมามี พ่อท่านบุตร และ พ่อท่านลือ เป็นเจ้าอาวาสต่อ แต่ท่านทั้งสองได้ลาสิกขา จนมาถึงสมัยที่ พ่อท่านครื้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้อยู่ช่วยงานการศาสนามาตลอด ทั้งสร้างโบสถ์ ศาลา และเสนาสถานต่างๆในวัด จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๕๔ พ่อท่านครื้นได้เบื่อหน่าย และได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเวียง และได้ไปจำพรรษาที่อื่น สมัยนั้น พระชม ธมฺมานนฺโท มีพรรษา ๑๐ จึงได้รับการอาราธนาจากชาวบ้าน ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเวียง ในตำแหน่งรักษาการอยู่ ๑ ปีเศษ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส มีสิทธิขาดทุกประการ ท่านได้พัฒนาวัดเวียง โดยได้สร้างเสนาสถานต่างๆ ดังนี้
     - พ.ศ. ๒๔๕๗ ปีขาล สร้างหอฉัน ๑ หลัง
     - พ.ศ. ๒๔๕๙ ปีมะโรง สร้างกุฏิใหญ่ ๓ หลัง และกุฏิเล็กๆ ๔ หลัง รวมสร้างกุฏิ ๗ หลัง
     - ต่อมาได้ซ่อมแซมส่วนต่างๆของวัด ลุล่วงมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้สร้างวิหาร และ กุฏิหลังเล็กๆเพิ่มอีก
     - พ.ศ. ๒๔๙๕ ก่อนมรณภาพไม่นานได้สร้างหอระฆัง ยังไม่ทันเสร็จ ได้อาพาธและมรณภาพลงเสียก่อน
     พ่อท่านชมเป็นพระสงฆ์ที่ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดพระธรรมวินัย ท่านเป็นพระสหธรรมิกของพ่อท่านเพชร วฑฺฒโน วัดศรีเวียง ท่านมีอายุมากกว่าพ่อท่านเพชร ๑ ปี แต่มีพรรษาน้อยกว่าพ่อท่านเพชร ๑ พรรษา ท่านไปมาหาสู่กันประจำ และมีความสนิทสนมกัน นับว่าเป็นพระดีศรีไชยาเมืองสุราษฎร์ธานีอีกรูปหนึ่งที่สมควรแก่การสักการะบูชาและระลึกถึง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเวียง

มรณกาล


     พระอธิการชม ธมฺมานนฺโท มรณภาพด้วยความชรา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๑ ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลระยะหนึ่ง และได้ทำการฌาปนกิจศพ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖


     *** ท่านชื่อ “ชม” แต่ การออกเสียงเรียกของชาวไชยา สำเนียงเรียกเป็น “ชุมพ่อท่านชม หรือ พ่อท่านชุม วัดเวียง คือองค์เดียวกัน คล้ายๆกับสำนวนการพูดของชาวไชยา ว่า “วัวชุนฝุนตก” = วัวชนฝนตก


ที่มา


หนังสือการถึงพระรัตนตรัย ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ พระอาจารย์ชม ธมฺมานนฺโท ของ พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส) ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖.
เอกสารสำรวจพระคณาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ บันทึกโดย พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บันทึกเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔.
ปฏิทินร้อยปีเพื่อเทียบวันเดือนปีตามจันทรคติ (ออนไลน์).

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook