พระพิศาลพิพัฒนพิธาน (อรุณ อริยวํโส ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระพิศาลพิพัฒนพิธาน (อรุณ อริยวํโส ป.ธ.๖)


 
เกิด ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๑
วัด วัดสังข์กระจาย วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูไพโรจน์ปัญญาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิศาลพิพัฒนพิธาน

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook