พระครูสุวรรณสันติธรรม (เย็น จนฺทวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุวรรณสันติธรรม (เย็น จนฺทวโร)


 
เกิด ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕
วัด วัดโพธิ์ทองเจริญ
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 285

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ [1]
 เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook