พระวิสุทธิวราภรณ์ (ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิวราภรณ์ (ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๗)


 
วัด วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศษ.บ., M.Ed.


VIEW : 3,720

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๕ ศษ.บ. (สังคม)
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนว (ศษ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๙ Master Of Education (M.Ed.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิวราภรณ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๙๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook