พระใบฎีกา รื่น ปุณฺณจาโร | พระสังฆาธิการ

พระใบฎีกา รื่น ปุณฺณจาโร


 
เกิด ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วัด วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระใบฎีกา รื่น ปุณฺณจาโร มีนามเดิมว่า รื่น เอกรัตน์ เกิดเมื่อ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา ณ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายชุ่ม นางพุม เอกรัตน์ มีพี่น้องดังนี้

ร่วมบิดามารดา
     ๑.นางเพ็ง
     ๒.นายชื่น
     ๓.นายรื่น (พระใบฎีกา รื่น ปุณฺณจาโร)
     ๔.นายแช่ม
     ๕.นางผวน
     ๖.นางผัน
     ๗.นางเผียน
ต่างมารดา
     ๑.นายชม
     ๒.นายเชย
     ๓.นางเจิม
     ๔.นางเจียง
     ๕.นายชิต

     ในวัยปฐมได้ศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ วัดโกศาวาส (วัดกะเปา) โดยมี พระครูสถิตสันตคุณ (พัว เกสโร) วัดจันทร์ประดิษฐาราม (วัดบางเดือน) เป็นพระอุปัชฌาย์

     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พัทธสีมาวัดปราการ อำเภอคีรีรัฐนิคม โดยมี พระครูสถิตสันตคุณ (พัว เกสโร) วัดจันทร์ประดิษฐาราม (วัดบางเดือน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเชื่อม ธมฺมโชโต วัดปราการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ปุณฺณจาโร” แปลว่า ผู้มีความประพฤติเต็ม

     เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จำพรรษา ณ วัดปราการอยู่ช่วงหนึ่ง และได้ศึกษาทางธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอก ต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษา ณ วัดอินทราวาส ในอันเตวาสิกของ พระอธิการคล้าย วิชิโต (พ่อท่านคล้ายวัดย่านปราง) ต่อมาพ่อท่านคล้ายได้มรณภาพลง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็ได้ให้ท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาส ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้รับการแต่งตั้งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส หรือปัจจุบันมีชื่อว่า วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร (วัดย่านปราง) ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส โดยให้พระมหาพลาย สุนฺทโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อ ท่านได้ออกธุดงค์ไปประเทศอินเดีย ต่อมาได้เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาพุทธ ณ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ จวบจนปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ย้ายไปจำพรรษาวัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กทม. คณะ ๔ ต่อมาได้ย้ายไปคณะ ๒๑ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ย้ายไปจำพรรษา ณ วัดวิเศษการ คณะ ๑ โดยมีคณะศิษย์ได้สร้างกุฏิถวาย ๑ หลัง

     ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๐ พ่อท่านรื่นท่านแก่ชราลงมาก จำเป็นต้องดูแลปรนนิบัติ พระครูอินทธรรมวงศ์ (ธรรมศักดิ์ อคฺควํโส) หรือ พระอาจารย์นิ่ง ในฐานะลูกศิษย์ ได้ไปกราบอาราธนานิมนต์กลับมาจำพรรษา ณ วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร (อินทราวาส-ย่านปราง) พระอาจารย์นิ่ง ก็ได้ดุแลปรนนิบัติอย่างดี และต่อมาท่านก็ได้มรณภาพ

     พ่อท่านรื่น เป็นพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีความเชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพร และด้านโหราศาสตร์ โดยได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวาง ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ท่านหนึ่ง ที่มีเมตตาสูง อุปนิสัยท่านเป็นผู้ชอบทำบุญ ท่านได้บริจาคทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะ วัดวาอารามต่างๆ ทั้งอุโบสถ ศาลา รวมทั้งพระประธาน เป็นจำนวนหลายวัดทั่วประเทศ อีกทั้งยังสงเคราะห์ด้านการศึกษา ทุนต่างๆ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลต่างๆหลายอย่าง ทั้งมีเมตตาช่วยเหลือ ให้ที่พักพิง ส่งเสียให้เรียนหนังสือ เป็นต้น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
 เจ้าคณะตำบลกะเปา

มรณกาล


     พระใบฎีกา รื่น ปุณฺณจาโร มรณภาพด้วยความชรา ณ วัดอินทราวาสในสมัยนั้น เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สิริอายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๓ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน และได้ทำการฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

สมณศักดิ์


ก่อน พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูสถิตสันตคุณ (พัว เกสโร) เจ้าคณะอำเภอท่าขนอน (อำเภอคีรีรัฐนิคม) วัดจันทร์ประดิษฐาราม (วัดบางเดือน)

 

     ***เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประทานเปลี่ยนนามวัด จาก วัดอินทราวาส เป็น “วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร


ที่มา


หนังสือที่ระลึกประชุมเพลิงศพ พระใบฎีการื่น ปุณฺณจาโร ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๕.
เอกสารสำรวจพระคณาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ บันทึกโดย พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บันทึกเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง/เผยแพร่

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook