พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร | พระสังฆาธิการ

พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร


 
เกิด ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘
อายุ ๒๔ ปี
อุปสมบท ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พรรษา
มรณภาพ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดศิริบ้านไร่
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร มีนามเดิมว่า ธีรศักดิ์ ไวยขุนทด เกิดเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ บ้านเลขที่ ๓๔๓ หมู่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของนายมานะ ไวยขุนทด และนางประกอบ ไวยขุนทด เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจํานวนบุตร ๓ คน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดศิริบ้านไร่ ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูสารธรรมพินิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระธรรมวรนายก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังวราภิรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูโอภาสกิจจานุกูล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     ขณะดํารงเพศฆราวาส ได้ทําหน้าที่บํารุงบิดามารดา และรับการศึกษา ตามลําดับ ผนวกกับการบ่มเพาะความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระครูโอภาสกิจจานุกูล แห่งวัดศิริบ้านไร่ ทําให้ท่านเป็นผู้มีจิตใจที่ใฝ่ในธรรม และน้อมนําเอาพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตตลอดมา เมื่ออายุครบบรรพชาอุปสมบท ก็มีความประสงค์จะขอเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา

     หลังจากนั้น ก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดศิริบ้านไร่ อําเภอโนนไทย โดยรับเอาภารธุระพระพุทธศาสนา ตามแนวที่ปฏิบัติมาของครูบาอาจารย์ ทั้งมีใจฝักใฝ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากร อบรม ให้ความรู้แก่พระภิกษุ - สามเณร และสาธุชนด้วยดีเสมอมา และได้ขอปฏิบัติศาสนกิจที่กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สํานักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ โดยพระมหาธนเดช ธมมปญโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากร อบรม บรรยาย ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน สาธุชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นพระวิทยากรในโครงการธรรมะเยียวยาใจ สายใยปลายด้ามขวาน ที่ทําหน้าที่เยี่ยมให้กําลังใจทหาร พุทธศาสนิกชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เต็มกําลังความสามารถ ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๑

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น พระวิทยากร ที่กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สํานักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

มรณกาล


     พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สิริอายุ ๒๔ ปี พรรษา ๕ จากอุบัติเหตุ หลังกลับจากรับบิณฑบาตเป็นวันแรกในเช้าวันที่ ๓๐ กันยายน ระหว่างเดินทางกลับสํานักสงฆ์เขาพระครู ซึ่งตั้งอยู่บนเขา ใน อำเภอศรีราชา รถเกิดขัดข้องและไหลลงจากภูเขา พระอาจารย์ธีระศักดิ์ จึงใช้มือยึดราวเหล็กท้ายรถ กางกั้นไม่ให้สามเณรตกจากรถ แต่ด้วยแรงเหวี่ยงอย่างรุนแรง จึงทําให้พระอาจารย์ธีระศักดิ์ ตกจากรถ ก่อนถูกรถไหลทับร่างมรณภาพ

สมณศักดิ์


เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูอนุวัตรชินวงศ์ เจ้าคณะอําเภอโนนไทย

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook