พระภาวนาพรหมคุณ วิ. (บุญช่วย จิตฺตปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระภาวนาพรหมคุณ วิ. (บุญช่วย จิตฺตปญฺโญ)


 
เกิด ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๗๑
มรณภาพ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดกุฎีทอง
ท้องที่ สิงห์บุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,509

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระภาวนาพรหมคุณ วิ. ชื่อ บุญช่วย นนทรี เกิดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ บิดาชื่อ นายจัน นนทรี มารดาชื่อ นางสิน นนทรี บ้านเลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดอุตมพิชัย ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พระอุปัชฌาย์ คือ พระครูหอม วัดเก้าชั่ง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี

มรณกาล


     พระภาวนาพรหมคุณ วิ. (บุญช่วย จิตฺตปญฺโญ) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริอายุได้ ๙๑ ปี พรรษา ๗๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูเมตตานุศาสน์
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาพรหมคุณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ประวัติพระภาวนาพรหมคุณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook