พระครูนิสิตคุณากร (กัน คงฺครตโน) - พระสังฆาธิการ

พระครูนิสิตคุณากร (กัน คงฺครตโน)


 
เกิด ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓
วัด วัดเขาแก้ว
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนิสิตคุณากร มีนามเดิมว่า กัน ศรีเพ็ง เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะโรง ณ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดาชื่อนายเปลี่ยน โยมมารดา นางไพร มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน คือ

     ๑. นายสิน ศรีเพ็ง
     ๒. นางเม้า มากบุญ
     ๓. นายโชติ ศรีเพ็ง
     ๔. นางคุด มากบุญ


ปฐมวัยและการศึกษาสามัญ

     โยมบิดามารดาของเด็กชายกัน ศรีเพ็ง ปรารถนาจะให้บุตรได้ศึกษา ซึ่งตอนนั้น ยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลในเขตพยุหะ จึงต้องมาฝากตัวเล่าเรียนกับภิกษุในวัดเขาแก้ว โดยเรียนหนังสือไทย เลข อักษรขอม เมื่อร่ำเรียนได้ชำนาญ ก็ออกมาช่วยงานเกตรกรรมกับทางบ้านจนเรียกได้ว่าเป็นช่างฝีมือที่มีความชำนาญเสียแต่ยังไม่เข้าวัยหนุ่ม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี โดยมี พระอธิการอ่อง วัดพระปรางค์เหลือง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว โดยมี พระอธิการอ่อง วัดพระปรางค์เหลือง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการไข่ วัดอินทาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระญาณกิติ (ยอด อกฺกวํโส) (ต่อมาได้รับการเลื่อนสมณศีกดิ์เป็น พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด อกฺกวํโส)) วัดเขาแก้ว เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษาเล่าเรียนในเพศสมณะ

     ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และเวทมนตร์คาถา จากพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทฺธสโร) วัดหนองโพ และสนใจศึกษาการช่างเพิ่มเติม


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ วัดเขาแก้ว

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะตำบลพยุหะ

ทางด้านการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๐ ร่วมกับ พระธรรมคุณาภรณ์ ในการก่อตั้ง โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

งานสาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นกรรมการก่อสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมตึกรัตนคีรีวิทยากร วัดเขาแก้ว (ปัจจุบันยังคงสภาพเดิมอยู่) อาคารเรียนปริยัติศึกษาหลังแรกของวัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดเขาแก้ว (ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหลัง)
พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดหัวงิ้ว ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดหนองหมูตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดอินทาราม ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และวัดโพธิ์ทอง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดใหม่คูเมือง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสระทะเล ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดควนปรุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นประธานและดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดเขาแก้ว (ปัจจุบันได้รับการบูรณะบางส่วน) ศาลาการเปรียญคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของตำบลพยุหะ และเป็นกรรมการก่อสร้างอุโบสถวัดท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นประธานกรรมการก่อสร้าง ซุ้ม กำแพง รั้ววด สร้างและซ่อมแซมมณฑป วัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นกรรมการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดวาปีรัตนาราม ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

งานทางด้านการศึกษา

     เปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดเขาแก้วขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมีพระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถร ป.ธ.๘) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นประธานเปิดสำนัก พระธรรมคุณาภรณ์ (เช้า ฐิตปญฺโญ) เป็นผู้อำนวยการ พระครูนิสิตคุณากร (กัน คงฺครตโน) เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วเป็นผู้อุปถัมภ์

มรณกาล


     พระครูนิสิตคุณากร (กัน คงฺครตโน) เริ่มอาพาธด้วยโรคเบาหวาน และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะศิษยานุศิษย์พาตัวไปรักษา แต่ด้วยโรคแทรกซ้อน จึงทำให้มรณภาพ ด้วยอาการสงบที่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ รวมอายุ ๗๙ ปี พรรษา ๕๗ โดยมีการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเขาแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระสมุห์
พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระวินัยธรรม
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนิสิตคุณากร
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook