พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๐
วัด วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระโสภณกิจจาภรณ์ มีนามเดิมว่า สำรวย พึ่งสิน เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดคลองน้ำชา ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูอุดมนครกิจ (วาส สุนฺทโร) วัดโตนด อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการปทุม ปญฺญาวุโธ วัดคลองน้ำชา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเปรื่อง วัดทอง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
 เจ้าคณะเขตจอมทอง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูธรรมกิจจานุรักษ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณกิจจาภรณ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook