พระครูนิกรครุนาถ (สำเริง สุจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิกรครุนาถ (สำเริง สุจิตฺโต)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๓๓
มรณภาพ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
วัด วัดสามแก้ว
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนิกรครุนาถ มีนามเดิมว่า สำเริง จุลเขตร์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ปีชวด ณ หมู่บ้านเขาตาแดง (บ้านเขาบ่อ) ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร บิดาชื่อนายรอง จุลเขตร์ มารดาชื่อ นางเล็ก จุลเขตร์ บิดาและมารดาประกอบอาชีพกสิกรรม

     มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จำนวน ๘ คน เป็นชาย ๗ คน และ หญิง ๑ คน ประกอบด้วย
     ๑. พระครูนิกรครุนาถ (นายสำเริง จุลเขตร์)
     ๒. นายจำรูญ (หนู) จุลเขตร์
     ๓. นายยูร จุลเขตร์
     ๔. นางสาวชียงค์ จุลเขตร์
     ๕. นายสะอาด จุลเขตร์
     ๖. นายชำนาญ จุลเขตร์ (ผู้ให้ข้อมูล)
     ๗. นายชำนิ จุลเขตร์
     ๘. นายวิสุทธิ์ จุลเขตร์


การศึกษา

  • วัยเด็กจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดทุ่งคา
  • สอบได้นักธรรมชั้นตรี และชั้นโท สำนักเรียนวัดสามแก้ว เมื่อสอบไล่ได้แล้วก็ช่วยสอนนักธรรม จนเป็นที่ไว้วางใจของ พระนิกรครุนาถมุนี (เลื่อน รตฺตญฺญูเถระ)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ (อายุ ๑๙ ปี) ณ วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พระราชธรรมเวที (เปียก จตฺตาลโย) วัดโตนด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุต (ขณะดำรงสมณศักดิ์ พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญา)

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ (อายุ ๒๐ ปี) ณ วัดสามแก้ว ตำบลท่าตะเภา (ปัจจุบันตำบลนาชะอัง) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี พระนิกรครุนาถมุนี (เลื่อน รตฺตญฺญูเถระ) เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว และเจ้าคณะธรรมยุตผู้ช่วยจังหวัดชุมพร ขณะครองสมณศักดิ์ “พระครูนิกรครุนาถ” เป็น พระอุปัชฌาย์ พระอโนมคุณมุนี (สุบิน ปิยธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามแก้ว ขณะครองสมณศักดิ์ “พระมหาสุบิน ปิยธโร (ป.ธ.๕)” เป็น พระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สุจิตฺโต” แปลว่า “ผู้มีจิตดี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (ธ)

มรณกาล


     พระครูนิกรครุนาถ (สำเริง สุจิตฺโต) มรณภาพจากบุพกรรมในอดีตที่เข้ามาตัดรอนท่าน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมอายุได้ ๕๗ ปี ๓ เดือน พรรษา ๓๓ ครองวัดสามแก้วอยู่ ๑๓ ปี

     พิธีพระราชทานเพลิงศพ จัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมีพระอโนมคุณมุนี (สุบิน ปิยธโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม และเจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุต เป็นแม่งาน

ปฏิปทา


  • พระอโนมคุณมุนี (สุบิน ปิยธโร) กล่าวถึง พระครูนิกรครุนาถ (สำเริง สุจิตฺโต) ความว่า “ท่านพระครูเป็นคนอัธยาศัยดี เรียบร้อย มักน้อย ไม่ทะเยอทะยานในลาภยศ สันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้”
  • อุบาสก อุบาสิกา วัดสามแก้ว และลูกศิษย์ จำภาพท่านจนชินตาว่า “เป็นคนพูดน้อย เป็นชายร่างเล็ก ผิวขาว หน้าตายิ้มแย้ม ไม่ดุ”
  • พระครูนิกรครุนาถ (สำเริง สุจิตฺโต) ถือว่าเป็นศิษย์ใกล้ชิดคนสำคัญของพระนิกรครุนาถมุนี (เลื่อน รตฺตญฺญูเถระ) อีกรูปหนึ่ง มีคุณูปการต่อวัดสามแก้ว รวมถึงที่มีส่วนในการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ สืบสานจากพระอุปัชฌาย์เสมอมาจนถึงแก่มรณภาพ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระราชธรรมเวที (เปียก จตฺตาลโย) วัดโตนด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าคณะจังหวัดชุมพร ธรรมยุต (ขณะดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมรามคณี)
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนิกรครุนาถ

ที่มา


คุณตาสัญญา มัชฌิมสถิตย์, คุณชำนาญ จุลเขตร์ และคุณวีรชัย วีรชโย (นามเฟสบุ๊ก) ผู้ให้ข้อมูล.
นิราศสามแก้ว ของ นาวาเอก หลวงสำรวจวิถีสุมทร (ฟุ้ง พร้อมสัมพันธ์) ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระนิกรครุนาถมุนี (เลื่อน รตฺตญฺญู) ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ เมรุชั่วคราววัดสามแก้ว อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.
หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระราชธรรมเวที (เปียก จตฺตาลโย) เจ้าคณะจังหวัดชุมพร(ธรรมยุต) วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดโตนด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร.
หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระอโนมคุณมุนี (สุบิน ปิยธโร) เจ้าคณะจังหวัดชุมพร(ธรรมยุต) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ วัดโพธิการาม ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.
หนังสือบูรพาจารย์รำลึก ในพิธีสมโภชมณฑปบูรพาจารย์ ๘ – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ วัดสามแก้ว อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.

ผู้แนะนำข้อมูล


นายอิสราพงศ์ โคสวิดา : เรียบเรียง
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook