พระครูประกาศธรรมคุณ (เกว ติสโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูประกาศธรรมคุณ (เกว ติสโส)


 
อายุ ๖๓ ปี
พรรษา ๔๐
มรณภาพ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑
วัด วัดถ้ำสิงขร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูประกาศธรรมคุณ มีนามเดิมว่า เกว เกิดราวปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ณ บ้านถ้ำสิงขร ตำบลยานยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ ณ วัดถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร ในสมัยนั้น (ไม่ทราบนาม) เป็นพระอุปัชฌาย์ (คงมีพระอุปัชฌาย์ร่วมกับพระครูเขียว วัดกาซี)


การศึกษา

     ได้รับการศึกษาอักขระขอมโบราณ ท่องสวดมนต์ภาวนา ฝึกฝนเจริญวิปัสสนาและธุดงค์วัตร จากพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษในยุคนั้นหลายรูปจนเชี่ยวชาญและแตกฉาน (คาดว่าคงไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักใหญ่วัดโพธาราม เมืองไชยา ในยุคที่พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๔  เป็น เจ้าคณะแขวงพุมดวง
พ.ศ. ๒๔๔๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๕๔ (ร.ศ. ๑๓๐)  เป็น เจ้าคณะแขวงคีรีรัฐนิคม

ผลงานด้านการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๑ จัดตั้งโรงเรียนชั้นมูลศึกษา ณ วัดถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม
พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็น ครูสอนหนังสือ โรงเรียนชั้นมูลศึกษา ณ วัดถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม

ผลงานด้านก่อสร้าง

พ.ศ. ๒๔๖๐ สร้างศาลาการเปรียญหลังคาไทย ทรงปั้นหยาชั้นเดี่ยว หลังคามุงกระเบื้องแดงและซิเม้น เสาไม้แก่นฝังดิน ขนาดกว้าง ๕ วา ๑ ศอก ยาว ๘ วา มูลค่าประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๔๖๐ สร้างกุฏิ หลังคาบ้านหลังคาทรงปั้นหยามีมุขกลาง มุงกระเบื้องแดง พื้นกระดาน ๑ ชั้น ขนาดยาว ๔ วา ๑ ศอก กว้าง ๔ วา มูลค่าประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๔๖๐ สร้างกุฏิ หลังคาหลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องซิเม้นเสาไม้แกนฝังดินปูกระดาน มีมุขหน้า ๒ ห้อง ขนาดกว้าง ๓.๓๔ วา ยาว ๔ วา มูลค่าประมาณ ๘,๐๐๐ บาท

มรณกาล


     พระครูประกาศธรรมคุณ (เกว ติสโส) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๔๐

     เล่าสืบต่อกันมา ว่าตอนท่านมรณภาพมีเสียงฆ้องเสียงกลองดังทั่วพื้นที่ป่าเขา บริเวณเทือกเขา ได้ยินกันทั่วในเขตเมืองคีรีรัฐนิคม และได้เก็บสรีระสังขารท่านไว้ประมาณ ๓ ปีแล้วจึงฌาปนกิจศพตามประเพณี

     พ.ศ. ๒๔๗๑ พระครูพิศาลคณะกิจ (เผือก) อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านนา /อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร ได้สร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุอัฐิของพระครูประกาศธรรมคุณ มูลค่า ๓๕๐ บาท

สมณศักดิ์


๑๒๗ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๑) เป็น พระครูเกว
๑๓๑ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๕) เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูประกาศธรรมคุณ

สหมิก

  • พระครูเขียว วัดกาซี(ใต้) อดีตเจ้าคณะแขวงคีรีรัฐนิคม รูปแรก
  • พระครูผึ่ง วัดพนม อดีตเจ้าคณะแขวงพนม
  • พระครูเย็น จนฺทมุนี วัดบางงอน
  • พระอธิการนุ้ย ปทุมฺสุวณฺโณ วัดท่าโขลง
  • พระอธิการเพชร อินฺทสุวณฺโณ วัดรัษฎาราม (วัดเงิน) ฯ

ศิษย์ที่สำคัญ

  • พระอธิการแบน พุทฺธรกฺขิโต วัดดิตถาราม (เกาะยวน)
  • พระอธิการเชื่อม ธมฺมโชโต อดีตเจ้าคณะหมวดละมุ /อดีตเจ้าอาวาสวัดปราการ (วัดละมุ)
  • พระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว เกสโร) อดีตเจ้าคณะแขวงคีรีรัฐนิคม
  • พระครูพิศาลคณะกิจ (เผือก) อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านนา /อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
  • พระครูวิจารณ์โกศล (มัย อินฺทสุวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต ฯ

ที่มา


เอกสารประวัติพระสังฆาธิการในอำเภอท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม) พ.ศ. ๒๔๙๔.
จากการสัมภาษณ์ จาก พระครูจารุวรรณวิสุทธิ์(หลวงพ่อเนี่ยม จารุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดน้ำหัก ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม.
จากการสัมภาษณ์และเอื้อเฟื้อข้อมูลเอกสารบางอย่าง จาก พระครูปราการถิรคุณ (วิเชียร ฐานสุทฺโธ) เจ้าอาวาสปราการ.
จากการสัมภาษณ์ จาก ดร.พระครูมนูญธรรมธาดา(พาสกรภาสกโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร รูปปัจจุบัน.
จากการสอบถาม พี่ Punya Eunruan.
จากการปะติดปะต่อเรียบเรียงเรื่องราวจากหลักฐานที่ปรากฏ.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook