พระครูเผือก คนฺธโร | พระสังฆาธิการ

พระครูเผือก คนฺธโร


 
เกิด ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
วัด วัดเจดีย์งาม
ท้องที่ สงขลา
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,018

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูเผือก คนฺธโร มีนามเดิมว่า เผือก เสนแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีชวด เป็นบุตรของนายไข่ กับ นางทุ่ม เสนแก้ว มีพี่น้องร่วมกัน ๒ คน ภูมิลำเนาเดิม บ้านเจดีย์งาม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


การศึกษา

     เมื่ออายุประมาณ ๑๐ ปี ผู้ปกครองได้นำไปฝากให้เล่าเรียน ณ วัดเจดีย์งาม โดยมีพระอาจารย์ทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม เป็นผู้สอน การเรียนจบหนังสือในสมัยนั้น นับว่าท่านเป็นผู้เฉลี่ยวฉลาดในการศึกษา จนสามารถอ่านออกเขียนได้ ทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอม ได้อย่างดี


บรรพชาอุปสมบท

     ต่อมาอายุ ๑๘ ปี ราว พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเจดีย์งาม โดยมี พระอาจารย์ทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม เป็นพระอุปัชฌาย์

     เมื่ออายุ ได้ ๒๑ ปี ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ วัดแจ้ง ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี พระอุปัชฌาย์รักษ์ มหามุณี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระลั่น ติสโร เป็นพระกรรมวาจารย์


หลังจากอุปสมบท

     ภายหลังจากการอุปสมบท แล้วนั้น ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และได้พยายามศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี และเป็นครูสอนปริยัติธรรม อยู่ ณ สำนักวัดเจดีย์งาม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม

ผลงาน


  • สร้างกุฎิพักสงฆ์ ๓ หลัง
  • สร้างอุโบสถ ๑ หลัง
  • สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง
  • สร้างอาคารโรงเรียนวัดเจดีย์งาม ๑ หลัง
  • บูรณะช่อมพระเจดีย์วัดเจดีย์งาม ๑ ครั้ง

การปฏิบัติธรรม

     ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด ยึดหลักขันติธรรม ท่านพูดน้อย แต่เมื่อพูดอย่างไรแล้วมักเป็นจริงตามคำพูดของท่าน ชาวบ้านในแถบนั้นถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยำเกรงเคารพนับถือของบรรดาศิษย์และประชาชนทั่วไป และคุณธรรมที่เด่นชัดที่สุดอีกประการหนึ่งคือ เรื่องความอดทน ท่านพระครูเผือก ได้แสดงให้เห็นในเรื่องของความอดทนไม่ว่าจะเป็นยามเจ็บป่วย ท่านจะไม่ไปพบแพทย์หรือโรงพยาบาล ตราบจนท่านมรณภาพ

มรณกาล


     ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระครูเผือก คนฺธโร ท่านได้ป่วยเป็นโรคชราและเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง บรรดาศิษย์และญาติ จะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลท่านก็ไม่ไปโดยเด็ดขาด จนกระทั้งวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เวลา ๑๔.๒๐ น. ท่านได้มรณภาพด้วยอาการสงบ ด้วยโรคชรา ณ วัดเจดีย์งาม รวมอายุ ๗๗ ปี ๙ เดอน ๑๐ วัน พรรษา ๕๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์

ที่มา


- หนังสือ “ท่านเป็นชาวพุทธหรือ” จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูเผือก คนฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๔.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook