พระครูสุจิตตาภิวัฒน์ (เดช เตชจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุจิตตาภิวัฒน์ (เดช เตชจิตฺโต)


 
เกิด ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๕๙
วัด วัดสังฆมงคล
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูสุจิตตาภิวัฒน์ มีนามเดิมว่า เดช ขจีแสง เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ บิดา นายสง่า มารดา นางชุบ ขจีแสง อยู่บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดเทพสถาพร ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูวิทิตธรรมขันธ์ (นวล วิทิโต) วัดมณีชลขันธ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์ ทรงชัย เขมปฺปตฺโต วัดพุทธมงคลนิมิต ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎี กาอุทัย ศีลคุณ วัดเทพสถาพร ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี วัดเทพสถาพร สำนักเรียนคณะจังหวัดครสวรรค์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดสังฆมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูสุจิตตาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook