พระปลัด บุญทรง ฐานกโร | พระสังฆาธิการ

พระปลัด บุญทรง ฐานกโร


 
เกิด ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
พรรษา ๑๗
วัด วัดชายธงวราราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระปลัด บุญทรง ฐานกโร มีนามเดิมว่า บุญทรง พูนศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗ บิดานายเฉื่อย มารดา นางทองคำ พูนศิลป์ อยู่บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


บรรพชาอุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ วัดชายธงวราราม ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูมงคลเทพ วัดเทพมงคลปานสาราม ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆกิจคุณาธาร วัดชายธงวราราม ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์ วัดคลองสมอ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท วัดชายธงวราราม สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชายธงวราราม
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดชายธงวราราม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดชายธงวราราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ วัดพุทธนิมิต ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดแสงธรรมสุทธาราม ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook