พระครูอริยสังวร (เอียด ติสฺสโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูอริยสังวร (เอียด ติสฺสโร)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๐
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๐
พรรษา ๗๑
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๑
วัด วัดวัง
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอริยสังวร เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ปีมะแม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๔๑๐ ปีเถาะ ไม่ทราบนามพระอุปัชฌาย์ สันนิษฐานว่าคงเป็นพระครูอริยสังวร เจ้าคณะเมืองพัทลุง (องค์ก่อน) เพราะในสมัยนั้น เจ้าคณะเมืองเป็นพระอุปัชฌาย์เพียงรูปเดียว และคงจะอุปสมบท ณ วัดวัง


การคณะสงฆ์ :

     ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๔ อายุ ๕๔ ปี พรรษาที่ ๓๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเมืองพัทลุง มีราชทินนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูอริยสังวร และเป็นพระอุปัชฌาย์

     ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ทางกระทรวงธรรมการ ประกาศให้เปลี่ยนคำว่าเมือง เป็นจังหวัด ซึ่งทางคณะสงฆ์ก็เปลี่ยนจากเจ้าคณะเมือง เป็นเจ้าคณะจังหวัด พระครูอริยสังวร เดิมเป็นเจ้าคณะเมืองพัทลุง เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

     ท่านจำพรรษา ณ วัดวัง จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษา ณ วัดคูหาสวรรค์ จวบจนมรณภาพ

     ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ อายุที่ ๘๐ ปี พรรษาที่ ๖๐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก พระครูอริยสังวร (เอียด ติสฺสโร) เป็นเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงกิตติมศักดิ์ เนื่องจากชราภาพ โดยมีนิตยภัตรคงเดิม เพราะการพระศาสนา ท่านปกครองสงฆ์ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาโดยตลอด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๔  เป็น เจ้าคณะเมืองพัทลุง
พ.ศ. ๒๔๔๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง กิตติมศักดิ์

เล่าขานหลวงปู่เอียดเถราจารย์เฒ่าแห่งเมืองพัทลุง


     พระครูอริยสังวร (เอียด ติสฺสโร) นับว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่อาวุโสมากแห่งเมืองพัทลุง ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเมืองพัทลุงจนเป็นจังหวัดพัทลุงนานถึง ๒๖ ปี และเป็นกิตติมศักดิ์อีก ๑๑ ปี รวมเป็น ๓๗ ปี ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระสงฆ์มากมายในจังหวัดพัทลุง ในสมัยที่ท่านมีตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ ท่านปกครองสงฆ์ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเรื่องวิชาอาคม ท่านก็มีมากไม่น้อย ท่านปกครองสงฆ์ในสมัยนั้น ซึ่งจังหวัดพัทลุง เต็มไปด้วยพระเกจิอาจารย์มากมาย ที่สูงด้วยวัยวุฒิและวิทยาคม ทั้งสำนักวัดเขาอ้อ วัดปรางหมู่ เช่น พ่อท่านทองเฒ่า วัดเขาอ้อ พ่อท่านรอด วัดควนกรวด พ่อท่านแท่น วัดเขาเจียก เป็นต้น สำหรับลูกศิษย์ของท่าน ได้แก่ พ่อท่านรุ่ง วัดตรังคภูมิ พ่อท่านปาล ปาลธมฺโม วัดเขาอ้อ และอีกมากมาย เป็นต้น

     ท่านยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยเป็นผู้บริจาคเงินสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นหลายแห่งในจังหวัดพัทลุง อีกทั้งท่านยังใส่ใจด้านประวัติศาสตร์ ในการเรียบเรียงประวัติวัดนับ ๑๐๐ วัด ทั่วจังหวัดพัทลุง ได้เป็นข้อมูลให้พวกเราได้นำมาอ้างอิงศึกษาต่อยอดความรู้ และเป็นข้อมูลไว้ในแผ่นดิน

มรณกาล


     พระครูอริยสังวร (เอียด ติสฺสโร) วัดวัง อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงกิตติมศักดิ์ ได้อาพาธโรคชรา ถึงแก่มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ปีขาล ณ วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง สิริอายุ ๙๑ ปี พรรษา ๗๑ที่มา


หนังสือประวัติวัดวัง ค้นคว้าจากหอสมุดดำรงราชานุภาพ กทม..
หนังสือทำเนียบการปกครองคณะสงฆ์ กระทรวงธรรมการ พ.ศ.๒๔๖๖ ค้นคว้าจากหอสมุดแห่งชาติ กทม..
หนังสือทำเนียบสมณศักดิ์สังเขป พ.ศ.๒๔๗๑ ค้นคว้าจากหอสมุดแห่งชาติ กทม..
หนังสือทำเนียบสมณศักดิ์ กับ ทำเนียบเปรียญ พ.ศ.๒๔๗๓ ค้นคว้าจากหอสมุดแห่งชาติ กทม..
หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๗๙ เล่ม ๒๔ ภาคพิเศษ ๑ ค้นคว้าจากหอสมุดดำรงราชานุภาพ กทม..
ภาพถ่าย จาก พระครูวินัยธรฐสิษฐ์ สิทฺธิญาโณ วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง.
สัมภาษณ์ พระครูอดุลสุตการ (พระมหาจรูญ อคฺควณฺโณ - ศรีทอง) วัดเขาเมืองเก่า จ.พัทลุง.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง/เผยแพร่
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง/เผยแพร่
จตุพร สีหนาท : ร่วมค้นคว้า
พิสิษฐ์ วัชรธนรัตน์ : ร่วมค้นคว้า
อุษา พร้อมประเสริฐ : ร่วมค้นคว้า
พระครูวินัยธร ฐสิษฐ์ สิทฺธิญาโณ รองเจ้าอาวาวัดโคกแย้ม : ร่วมค้นคว้า

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook