พระครูธรรมจักการาม (เทพ ฐิติญาโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมจักการาม (เทพ ฐิติญาโณ)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๖
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
วัด วัดประดู่หอม
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูธรรมจักการาม มีนามเดิมว่า เทพ กสิวงศ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๕ ปีจอ ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

     ต่อมาได้ไปเปลี่ยนนิกายเป็นธรรมยุติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๓๑ ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส / เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสนากรรมฐาน อยู่ระยะหนึ่งจึงได้เดินทางกลับจังหวัดพัทลุง

     * สำหรับพระอุปัชฌาย์ ของท่านยึดตามหนังสือประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุติภาคใต้ ซึ่งมีข้อมูลที่แตกต่างในเรื่องช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งโดยที่ข้อมูลของวัดมัชฌิมาวาส ได้ระบุช่วงเวลา การดำรงตำแหน่งของเจ้าอาวาส ดังนี้ พระครูรัตนโมลี ( กิ้มเส้ง) ดำรงตำแหน่ง ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๖ – ๒๔๓๑ และ พระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง) ดำรงตำแหน่ง ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๑ – ๒๔๓๘ ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อที่สามารถที่เป็นพระอุปัชฌาย์ได้กันทั้งสองท่าน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์
พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๔๕  เป็น เจ้าคณะหมวด
พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๓  เป็น เจ้าคณะแขวงเมืองพัทลุง
พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๗๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๘๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (กิตติมศักดิ์) (ธ)

ศิษย์ที่สำคัญ


  • สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺมมเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
  • พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตตโม ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส และอดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช และอดีตเจ้าคณะมณฑลภูเก็ต
  • พระวิสุทธิธรรมธาดา (ส่อง โชติงฺกโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส เป็นต้น

ผลงาน

     พระครูธรรมจักการาม (เทพ) ท่านยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยเป็นผู้บริจาคเงินสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นหลายแห่งในจังหวัดพัทลุง ยังปรากฏในประวัติของโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

     สำหรับด้านการปกครองคณะสงฆ์ ท่านได้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ยาวนานจวบจนได้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัด นั้นผลงานที่เด่นชัดที่สุด เป็นผู้ส่งเสริมการศึกษานักธรรม เป็นครั้งแรกในจังหวัดพัทลุงและขยายทั่วทั้งจังหวัด เป็นแหล่งเรียนทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย

มรณกาล


     พระครูธรรมจักการาม (เทพ ฐิตญาโณ) วัดประดู่หอม จังหวัดพัทลุง อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง(กิตติมศักดิ์) อาพาธด้วยโรคชรา ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ สิริอายุได้ อายุ ๘๑ ปี พรรษา ๕๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็น พระวินัยธร ฐานานุกรมเจ้าคณะเมืองพัทลุง
พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น พระครูเทพ เจ้าคณะแขวง
ร.ศ. ๑๒๓ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๗) เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูการาม เจ้าคณะแขวงเมืองพัทลุง
พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมจักการาม สังฆวาหะ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

ที่มา


รายงานตรวจการจัดการคณะการทางพระสาสนา และการศึกษา จำนวนศก ๑๒๔ ของพระศิริธรรมมุนี เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช.
หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ กรมศาสนา มรณภาพ พ.ศ.๒๔๘๗.
หนังสือประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐.
ข้อมูลเดิมจากสื่อทั่วไป.
สัมภาษณ์ พระแสงอรุณ ธีรปญฺโญ วัดประดู่หอม อ.เมือง จ.พัทลุง.
สัมภาษณ์ พระครูประสาทสรคุณ วัดธรรมบูชา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า/รวบรวม เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : ค้นคว้า/รวบรวม เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook