สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)


 
เกิด ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๐
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิมว่า สุชิน มงคลแถลง เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสิริวัฒนเมธี (ทองคำ กมพุวณโณ) และพระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิจิตรธรรมคุณ (เจียร เขมาจาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า อคฺคชิโน


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะเขตพระนคร (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 กรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ
 กรรมการที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น แม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูเมธังกร ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน)
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูโฆษิตสุทธสร ฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูฐานานุกรมชั้นโท ของสมเด็จพระสังฆราช ที่ พระครูวิจารณ์ภารกิจ ฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช ที่ พระครูสุตตาภิรม ฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระชินวงศเวที
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณโกศล วิมลกิจจาทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเมธี ศรีปฏิภาณโกศล สุวิมลคณาทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวรเมธี ศรีปริยัตินายก ดิลกศาสนกิจ วิจิตรธรรมคุณาภรณ์ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมมุนี ศรีวาสนวรางกูร วิบูลสีลาจารโสภณ โกศลปริยัติวิธาน บริหารศาสนกิจ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต ชินวรุตมธรรมวาทปวิธ วิจิตรวาสนวรางกูร วิบูลสีลาจารวัตรราชานุวัตวิธาน ปริยัตยาธิการบริหารศาสนกิจ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook