พระพรชัย ธมฺมธโร | พระสังฆาธิการ

พระพรชัย ธมฺมธโร


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๒๘
วัด วัดพุทธบารมี
ท้องที่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ปริญญาตรี


VIEW : 118

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี

ตำแหน่ง

งานเผยแผ่

พระธรรมทูต ณ วัดพุทธบารมี
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น พระธรรมทูต ณ วัดพุทธบารมี [1]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอออกหนังสือเดินทางราชการเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่หมดอายุของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook