พระใบฎีกา บุญพา ฐิตสํวโร | พระสังฆาธิการ

พระใบฎีกา บุญพา ฐิตสํวโร


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๕๓
อายุ ๗๑ ปี
มรณภาพ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดบางสะพาน
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระใบฎีกา บุญพา ฐิตสํวโร มีนามเดิมว่า พา สมเดช เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ปีระกา ณ บ้านปลายคลองบางหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรคนที่ ๓ โยมบิดาชื่อนายวัน สมเดช โยมมารดาชื่อนางจันทร์ สมเดช มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๕ คน ดังนี้

     ๑. นายเล็ก สมเดช
     ๒. นายคง สมเดช
     ๓. นายพา สมเดช (พระใบฎีกา บุญพา ฐิตสํวโร)
     ๔. นางบุญมี สมเดช
     ๕. นางบุญมา สมเดช


การศึกษา

     ได้เข้ารับการศึกษาสมัยโบราณแบบ ก ข การบวก ลบ คูณ หาร จากสำนักวัดบางสะพานจนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนหนังสือตามอัตภาพการศึกษาในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี


อุปสมบท

     อุปสมบท ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ (อายุ ๒๐ ปี) ณ พัทธสีมาวัดโคกธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระศรีธรรมราชมุนี (หมุ่น อิสฺสโร) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูกาแก้ว เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ขนานนามฉายาว่า ฐิตสํวโร

     หลังอุปสมบทแล้วได้ประจำพรรษา ณ วัดโคกธาตุ เรื่อยมาศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความรู้ความสามารถในการทำวัตรสวดมนต์ได้ มีลูกศิษย์ไว้ในการอบรมสั่งสอนพอสมควร

     ต่อมาได้ลาสิกขาบทเพื่อช่วยเหลือบิดามารดาทำนาทำไร่เลี้ยงชีพและครองเรือนสร้างครอบครัวกับนางเตี้ยม สมเดช นามสกุลเดิมเดชธวัช ชาวบ้านปากนคร ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ นายประยูร สมเดช

     อุปสมบท ครั้งที่ ๒ ณ พัทธสีมาวัดบางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระครูศรีวุฒิคุณ (หวาน สิริสุวณฺโณ) เจ้าคณะตำบลบางจาก เจ้าอาวาสวัดโดนธาราราม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการร่วงขาว เตชปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ขนานนามฉายาว่า ฐิตสํวโร


สถานที่ประจำพรรษา

พ.ศ. ๒๔๗๓ ประจำพรรษา ณ วัดโคกธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (อุปสมบทครั้งที่ ๑)
ประจำพรรษา ณ วัดบางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (อุปสมบทครั้งที่ ๒) จนกระทั่งมรณภาพ (พ.ศ. ๒๕๒๒)


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดบางสะพาน

ฝ่ายสาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๕๑๖ สร้างพระอุโบสถแต่ไม่แล้วเสร็จ
สร้างโรงธรรม
สร้างหอฉัน
สร้างเรือลำใหญ่ประจำวัด ๑ ลำ เรือลำเล็กสำหรับบิณฑบาตร ๔ ลำ
บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิเจ้าอาวาส
ขนทรายถมวัดให้เสมอกันซึ่งขนมาจากวัดโดนธาราราม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และคลองท่านปาก
คลองหน้าเมืองบริเวณวัดท่านคร (วัดโคกข่อย) ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ปฏิปทา


     พระใบฎีกา บุญพา ฐิตสํวโร เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในสมณเพศตลอดระยะเวลาการครองตนเป็นพระภิกษุ เป็นผู้มีความปฏิบัติที่เรียบง่าย นิ่งเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวในการปฏิบัติตามศาสนกิจ มีความละเอียดในการทำงานทุกอย่าง ดูแลความเรียบร้อยภายในเสนาสนะโดยไม่ขาดตกบกพร่อง สั่งสอนพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาอุปสมบทภายในวัดให้อยู่ในโอวาท ส่งเสริมให้มีการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมจนมีความสำเร็จในชีวิตการเป็นพระภิกษุ มีศิษยานุศิษย์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งภิกษุและคฤหัสถ์ พูดจาน้อยไม่สุงสิงหรือความวุ่นวายปลีกตัวอยู่ในวิเวก มีความกระตือรือร้นและตั้งใจศึกษาธรรมบาลีเป็นที่ไว้วางใจของพระเถระชั้นผู้ใหญ่จนได้รับแต่งตั้งเป็นพระคู่สวดในฐานะพระอนุสาวนาจารย์คู่กับพระเชือน (คุณตาเชือน วงศ์เล็ก) ในฐานะพระกรรมวาจาจารย์ในการอุปสมบทกุลบุตรภายในวัดบางสะพานร่วมกับพระครูศรีวุฒิคุณ (หวาน สิริสุวณฺโณ) เจ้าคณะตำบลบางจาก เจ้าอาวาสวัดโดนธาราราม พระอุปัชฌาย์ และได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมในพระครูสัญญาบัตร ซึ่งเป็นสมณศักดิ์สูงสุดในชีวิตการครองสมณเพศ

มรณกาล


     พระใบฎีกา บุญพา ฐิตสํวโร อาพาธลงจนไม่สามารถปฎิบัติสังฆกิจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้อยู่ภายใต้การดูแลปกครองสงฆ์แก่พระครูกาเดิม (เปรียม ฐิตจาโร) เจ้าอาวาสวัดบางสะพาน ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเปรียม ฐิตจาโร รองเจ้าอาวาสวัดบางสะพาน ได้รับการรักษาตัวด้วยยาสมุนไพรและแพทย์แผนปัจจุบันเป็นเวลานับแรมปี จนระยะเวลาย่างเข้าฤดูกาลเข้าพรรษา อาการอาพาธก็ยังไม่ทุเลายิ่งไปกว่านั้นร่างกายก็เริ่มทรุดลงเป็นระยะ

     พระใบฎีกา บุญพา ฐิตสํวโร มรณภาพ อย่างสงบบนกุฏิของท่านในวัดบางสะพานก่อนวันเข้าพรรษา ๓ วัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.

     ซึ่งสร้างอาลัยแก่ครอบครัว ญาติพี่น้อง ศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์วัดบางสะพานและพุทธบริษัทเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวายทักษิณานุปทานเป็นเวลา ๖ วัน และได้กำหนดถวายเพลิงสลายสรีระสังขารในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม โดยการสร้างสามส้างเป็นสถานที่ถวายเพลิงด้วยการปักไม้สี่เสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสความสูงเลยเปลวเพลิงขึ้นไปปลายเสาผูกเพดานผ้าด้วยจีวรพื้นวางท่อนไม้เป็นเชื้อเพลิงความสูงเพียงสายตาซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าพระอุโบสถที่ท่านสร้าง สิริอายุได้ ๗๑ ปี

สมณศักดิ์


เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระราชสิริวัฒน์ (ทัศน์ ปุญฺญลาโภ) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดบูรณาราม (วัดหัวหมอ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูไพศาลสาธุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดบูรณาราม (วัดหัวหมอ)

ผู้แนะนำข้อมูล


Narawut Sk : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook