พระสุนทร สนฺตจิตฺโต | พระสังฆาธิการ

พระสุนทร สนฺตจิตฺโต


 
อายุ ๕๑ ปี
พรรษา ๒๙
วัด วัดธรรมวิสุทธาราม
ท้องที่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.


VIEW : 108

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook