พระอธิการพบธรรม ธมฺมตฺถรํสี เปรียญ | พระสังฆาธิการ

พระอธิการพบธรรม ธมฺมตฺถรํสี เปรียญ


 
วัด วัดบ้านแถว
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ปริญญาโท


VIEW : 163

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดบ้านแถว

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑๙ [1]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook