พระพงษ์พันธ์ คุณาวโร | พระสังฆาธิการ

พระพงษ์พันธ์ คุณาวโร


 
เกิด พ.ศ. ๒๕๒๗
อายุ ๓๗ ปี
มรณภาพ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดโพธาราม
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


VIEW : 298

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพงษ์พันธ์ คุณาวโร มีนามเดิมว่า พงษ์พันธ์ ทองหย่อน เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่น ๖๒/๒๕๖๐ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

มรณกาล


     พระพงษ์พันธ์ คุณาวโร มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยโรคเชื้อราในสมอง
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook