พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ ป.ธ.๔ ,ดร.


 
เกิด ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔
อายุ ๕๐ ปี
อุปสมบท ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
พรรษา ๒๔
วัด วัดดอนสังข์วนาราม
ท้องที่ ร้อยเอ็ด
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ป.บส., ป.สศ., พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ มีนามเดิมว่า นำเกียรติ ทองทวี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่บ้านโนนธาตุ ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของ คุณพ่อบุญจันทร์ ทองทวี คุณแม่สี ทองทวี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านหนองตอ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูมงคลชยารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ชาญชัย จารุวณฺโณ และ พระอาจารย์สรวิศ ฐิตสุทฺโธ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “วิสุทฺโธ


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก วัดกลางสุวรรณภูมิ
เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง
หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนสังข์วนารามที่มา


pukmudmuangthai.com

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ,ดร.

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook