พระครูสังฆกิจจานุรักษ์ (สิริเชษฐ์พงษ์ ธีรสมฺปนฺโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูสังฆกิจจานุรักษ์ (สิริเชษฐ์พงษ์ ธีรสมฺปนฺโน)


 
เกิด ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗
อายุ ๔๐ ปี
วัด วัดราชผาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศษ.ด.


VIEW : 274

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เลขานุการเจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook