พระอธิการลมัย นพฺพสุกฺโก | พระสังฆาธิการ

พระอธิการลมัย นพฺพสุกฺโก


 
เกิด ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๑
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๕๓
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดกันหลา
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 310

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการลมัย นพฺพสุกฺโก มีนามเดิมว่า ลมัย วิทยา (เวทยา) เกิดเมื่อ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ เป็นบุตรของ นายแสง-นางนิ่ม วิทยา (เวทยา) กำเนิด ณ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ทราบจำนวนและนามพี่น้องทั้งหมด ทราบเพียงว่า มีพี่สาวชื่อ นางปราง วิทยา


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ปีขาล (อายุ ๒๘ ปี ) ณ พัทธสีมาวัดน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูสถิตสันตคุณ (พัว เกสโร) อดีตเจ้าคณะแขวงท่าขนอน (เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม) วัดจันทร์ประดิษฐาราม (วัดบางเดือน) ขณะเป็นพระอธิการพัว เกสโร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอีด วัดนิลาราม (วัดกาซีใต้) เป็นพระคู่สวด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “นพฺพสุกฺโก


เล่าขานพ่อท่านลมัย

     เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ได้จำพรรษา ณ วัดน้ำหักระยะหนึ่ง ต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษา ณ วัดสามพัน ต่อมาเจ้าอาวาสวัดกันหลา ได้ว่างลง ชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกันหลา ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ปฏิบัติสุปฏิปันโนเป็นพระอริยสงฆ์ที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน

     พ่อท่านลมัยยังเป็นพระนักพัฒนา ท่านได้พัฒนาเสนาสนะ และสร้างวัดวาอารามต่างๆ เช่น วัดกันหลา อำเภอพระแสง วัดคลองปราบกัลยาราม อำเภอบ้านนาสาร วัดย่านดินแดง อำเภอพระแสง วัดกัลปนาราม (วัดควนร่อน) อำเภอเวียงสระ เป็นต้น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดกันหลา

มรณกาล


     พระอธิการลมัย นพฺพสุกฺโก ท่านเข้าสู่วัยชรา ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และไปจำพรรษา ณ วัดย่านดินแดง ในสมัยที่ พระครูอัตตสารสุนทร (น่วม อตตทนฺโต) เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาพ่อท่านน่วมได้ลาสิกขา และมี พระครูนิคมคณาศัย (ชื่น ฐิตธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาสสืบมา ต่อมาพ่อท่านลมัยได้อาพาธ ศิษย์ได้นำท่านไปเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬา ด้วยสังขารที่ร่วงโรยและได้มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ปีมะแม ณ กรุงเทพมหานคร สิริอายุ ๘๑ ปี พรรษา ๕๓ ต่อมาทางศิษย์ได้นำสังขารท่านกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศล เมื่อครบ ๑๐๐ วัน แล้วทำเมรุ ๔ เสา และประกอบการฌาปนกิจ ณ วัดย่านดินแดง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มา


หนังสือสุทธิ ของพระลมัย นพฺพสุกฺโก เมื่อ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๗ เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย พระอาจารย์เล็ก (พระปลัดสมวงศ์ สีลสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดเขาพระ โดยการติดต่อประสานงานของ พี่เอก กิตติพงศ์ พัวพัน.
ข้อมูลรายนามเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖-๒๔๘๗ บันทึกโดย พระมหาเงื่อม อินฺทปญโญ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ) วัดพระบรมธาตุไชยาฯ ประธานสงฆ์วัดธารน้ำไหล ค้นคว้าจาก หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ.
คำบอกเล่าจากชาวบ้าน และ พระภิกษุในวัด.
คุณฉวีวรรณ อติศักดิ์ เหลนพ่อท่านลมัย.

ผู้แนะนำข้อมูล


นายธนพล คงดี : ค้นคว้า/เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ค้นคว้า/เรียบเรียง
ว่าที่ร้อยตรีวันเฉลิม รัตนบุรี : ค้นคว้า/เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook