พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ประจวบ อาทโร) | พระสังฆาธิการ

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ประจวบ อาทโร ,ดร.)


 
เกิด ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดศาลาแดง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.บ., ศน.ม., รป.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ มีนามเดิมว่า ประจวบ สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ตำบลศาลาธรรมสพน์ อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อ นายฉุย มารดาชื่อ นางย้อย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี พระสุธรรมมุนี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆกิจจารักษ์ วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุนทรกิจโกศล วัดนครชื่นชุ่ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะเขตภาษีเจริญ หนองแขม
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ก.ศ.น.) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะแขวงบางแค
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดศาลาแดง
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น กรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดศาลาแดง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ประธานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศาลาแดง
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนวัดศาลาแดง (ธรรมศึกษา)

มรณกาล


     พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ประจวบ อาทโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗​ พฤศจิกายน​ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริอายุ​ ๘๔​ ปี พรรษา​ ๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูประกาศสรวุฒ ฐานานุกรมใน พระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค กรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๓๙
วัดศาลาแดง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook