สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)


 
เกิด ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ปร.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ บิดา-มารดาชื่อนายเหลี่ยมและนางสำลี ชูมาลัยวงศ์ ชาติภูมิอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๐๔ ณ พัทธสีมาวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการเมี้ยน วัดละมุด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า อุปสโม มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้ง


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๙ จบ ปริญญามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) M.A. จาก มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๑๙ จบ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) Ph.D. จาก มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๔๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยตำแหน่ง)
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๖  เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐  เป็น คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาบาลี ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสุทธิพงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี ศรีปาพจนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ พิพิธคัมภีร์ปริวรรตธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พรหมวิหารธำรงวราธิมุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ภาวนากิจสุวิธาน ไพศาลหิตานุหิตดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

สมณศักดิ์ต่างประเทศ


พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับสมณศักดิ์จากรัฐบาลประเทศพม่า ที่ อัครมหาบัณฑิต

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook