พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘)


 
อายุ ๙๐ ปี
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลคณานุศาสน์ วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุราการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติโสภณ วิมลศีลาจารวัตร พิพัฒน์กิจจานุกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๙, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๐ ง, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook