พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)


 
เกิด ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๗๔
มรณภาพ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดวังตะกู
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเสนานี มีนามเดิม ชื่อ ชุณห์ ภูศรี เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ เกิดที่บ้านวังตะกู หมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เคยรับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนประชาบาลบ้านบ่อด่าน วัดทัพยายท้าว บิดา-มารดา ชื่อ นายโหลย และนางย้ง ภูศรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ วัดทัพหลวง โดยมี พระราชธรรมาภรณ์ วัดดอนยายหอม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวิหารการโกวิท วัดทัพหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการไข่ วัดม่วงตารศ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา กิตฺติวณฺโณ มีความหมายว่า ผู้มีชื่อเสียงดีงาม 


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดวังตะกู
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๔๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
 เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
 เลขานุการกรรมการสงฆ์จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์

มรณกาล


     พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยอาการหัวใจวาย สิริอายุ ๙๔ ปี ๙ เดือน ๒๔ วัน พรรษา ๗๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระวินัยธร ฐานานุกรมของเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต (สมัยเป็นเลขานุการกรรมการสงฆ์จังหวัดภูเก็ต)
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปฐมคณารักษ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปฐมนคราภิรักษ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาภรณ์ บวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ สุนทรธรรมภาณี ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานี ศีลาจารวิมล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๒
wikipedia
khaosod.co.th

ผู้แนะนำข้อมูล


Ratchakorn Panhorthong

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook