พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๕๘ ปี
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๓๗
วัด วัดประดู่
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
 เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูพิศาลจริยาภิรม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๗๒
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วัดประดู่ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook