พระครูบุญวัฒโนดม (สุวิช ปุญฺญวฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูบุญวัฒโนดม (สุวิช ปุญฺญวฑฺฒโน)


 
วัด วัดสารอด
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางปะกอก [1]
 เจ้าอาวาสวัดสารอด
 เจ้าคณะแขวงบางปะกอก

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นเอก ที่ พระครูบุญวัฒโนดม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook