พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) | พระสังฆาธิการ

พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร)


 
เกิด ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๓
วัด วัดศรีสุดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 7,825

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพประสิทธิมนต์ มีนามเดิมว่า โกศล สิริพรหมคุณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดา นายมังกร โยมมารดา นางทองสุข


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ วัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดอินประชาราม ตำบลพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น) วัดพระเชตุพนฯ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ (สถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก) พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์) วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (กมล) วัดพระเชตุพนฯ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ครั้งดำรงศมณศักดิ์ที่ พระธรรมเสนานี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๕ สำเร็จ ชั้น ม.ศ. ๓ จาก โรงเรียนบาลีสาธิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยแวสเตอร์แปซิฟิก เมืองฮอโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดศรีสุดาราม
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วัดศรีสุดาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖)
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูพรหมสร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูปลัดนายกวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖)
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริพรหมคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริสุตาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรราชมานิต [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิพัฒน์โกศล โสภณกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า ๑๙๓-๒๐๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook