พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดอินทรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 3,303

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธาภรณ์ มีนามเดิมว่า ทองสืบ พวงเงิน เกิดเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๕ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ เจียม โยมมารดาชื่อ โป๊ะ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดคลองโพธิ์เจริญ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูอินทเขมาจาร วัดช่องลม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดคลองโพธิ์เจริญ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระโพธารามคณารักษ์ วัดเฉลิมอาสน์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการยวง ปชฺโชโต เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์เจริญ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาสนั่น กตธุโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพธาราม วัดเฉลิมอาสน์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
 เจ้าคณะเขตพระนคร

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๑

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร ป.ธ.๓) มรณภาพ ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูสรนาทวิเศษ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูธรรมธร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณธรรมวงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนาภรณ์ อาทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธาภรณ์ สุนทรธรรมประสิทธิ์ ศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๒๐-๑๒๑
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook