พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.)


 
เกิด ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
อายุ ๕๔ ปี
อุปสมบท ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
พรรษา ๓๓
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A., ศน.ด.


VIEW : 11,240

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพวัชรเมธี มีนามเดิมว่า สมคิด เนาว์ชมภู เกิดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชสารสุธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Master of Arts (M.A.)
ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖ - ๗ (ธ)
 เลขานุการส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ณ วัดธัมมธโร เครือรัฐออสเตรเลีย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ สัทธรรมปฏิภาณปริยัติโกศล วิมลญาณนายก ธรรมยุติกดิลก สถาวีรกิจจการี ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.๖) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุดมธีรคุณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณโกศล โสภณปริยัติวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชรเมธี ศรีศาสนศาสตรบัณฑิต วิมลปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
เพจ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

ผู้แนะนำข้อมูล


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook