พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๔
วัด วัดพระแก้ว
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด.(กิตติ์), รป.ด, ค.ด.(กิตติ์)

ชาติภูมิ


     พระธรรมราชานุวัตร มีนามเดิมว่า สุทัศน์ หลักแน่น เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ บ้านสันมะเค็ด ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โยมบิดามารดา นายหลาน - นางคำ หลักแน่น


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดสันมะเค็ด โดยมี พระครูยติวัตรวิมล (บุญ เป็ง มหาวณฺโณ) วัดหนองเป็ด อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดพระแก้ว โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๗ ค.บ.(กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๓ พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ค.ด. (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๙  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะภาค ๖
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ผู้ตรวจการพระธรรมทูตภาคเหนือ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ไพบุลสังฆานุนายก ปิฎกธรรมวิจิตร ฐานานุกรมใน พระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุดมปัญญาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนากร สาทรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook