พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๖๗
วัด วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
ท้องที่ น่าน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ค.บ.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ ๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระปลัด ฐานานุกรม ในเจ้าคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูประกาศธรรมโสภณ
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณธรรมวาที
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาภรณ์ สุนทรธรรมโฆสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพนันทาจารย์ บริหารศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมนันทโสภณ วิมลศีลาจาร ไพศาลศาสนกิจธาดา วรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook