พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๙
วัด วัดจันทาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,270

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมสิทธินายก มีนามเดิมว่า เฉลิม ฉ่ำอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๒ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดหาดมูลกระบือ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทาราม
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดจันทารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะเขตธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔  เป็น รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูบวรรังษี
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระบวรรังษี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิเวที ศรีศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิเมธี ศีลาจารนิวิฐ วิสิฐกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิทธินายก ดิลกศีลาจาร บริหารสังฆกิจ พิศิษฏ์ศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
โพสต์ทูเดย์

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook