พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
พรรษา ๕๕
วัด วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 12,698

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมเสนาบดี มีนามเดิมว่า ธงชัย สุวรรณเรืองศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมี พระราชสิทธาจารย์ (อินสม อภิชโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์สมบูรณ์ สมปุญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาคำ ธมฺมจาโร (พระราชรัตนากร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ [1]
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร [2]
 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระญาณสมโพธิ [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธาจารย์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรสิทธาจารย์ สุวิธานศาสนกิจ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนาบดี ศรีศาสนกิจโกศล วิมลธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๙
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๕
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


Chupong Wongprawet
นพพล ใจจันทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook