พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)


 
เกิด ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๖๑
วัด วัดหัวลำโพง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ม.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 11,040

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะเขตบางรัก
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่ พระครูนิวิฐกิจจาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิพัฒน์ปริยัติสุนทร [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิริยาภรณ์ สุนทรศีลาจาร สุวิธานปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสุธี ศรีศาสนโสภณ วิมลปริยัติวิธาน บริหารศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๒
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
เพจ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง wathualamphong.bkk
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook