พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดพระสิงห์
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ค.ม.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 1,637

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสิทธินายก มีนามเดิมว่า ชื่น แก้วประภา เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ บ้านปี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นบุตร พ่อหนานวงศ์ แม่สม แก้วประภา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมี ครูบาปัญญา ชยสาโร วัดศรีดอนแยง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดบุญนาค โดยมี พระครูนิวิฐสัทธาคุณ (บุญเป็ง ฐิตสาโร) วัดอำมาตย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสัทธาภิรัต (บุญมี ขนฺติสาโร) วัดบุญนาค เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสมบูรณ์ จนฺทวณฺโณ วัดพระเกิดคงคาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ครูสอนบาลีวัดเจ็ดยอด
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา

มรณกาล


     พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๐ น. ด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตก สิริอายุได้ ๗๙ ปี ๔ วัน พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีปริยัติวิธาน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรปริยัติวิธาน [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ วรกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook