พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๓
วัด วัดศรีอุโมงค์คำ
ท้องที่ พะเยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, B.A., M.A., พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
Bachelor of Arts (B.A.)
Master of Arts (M.A.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูสิริธรรมเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธรรมมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาภรณ์ สุนทรศาสนกิจธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณเวที ศีลาจารโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook