พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล)


 
เกิด ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดท่าไม้แดง
ท้องที่ ตาก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสิทธาคม วิ. มีนามเดิมว่า สาย กันคุ้ม เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ ๓ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดท่าไม้แดง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร โดยมีพระวิสุทธิสมณาจารย์ วัดมณีบรรพต เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า กิตฺติปาโล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕

มรณกาล


     พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๕๙ น. ณ โรงพยาบาลตาก สิริอายุได้ ๘๓ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิจิตรพิพัฒโนดม [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิทยาคม อุดมธรรมาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธาคม อุดมญาณปรีชา ภาวนาพิธานวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๒๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
wikipedia
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขออนุมัติให้ พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก ๓ ปี เฉพาะกรณี

ผู้แนะนำข้อมูล


พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook