พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)


 
เกิด ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๔ ปี
พรรษา ๖๓
วัด วัดล้านนาญาณสังวราราม
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.ม.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดล้านนาญาณสังวราราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสุขุมบุญวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธิสารโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินัยโสภณ โกศลปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook